Knihkupectví Avatar

108 meditací

380Kč

 

Kniha je výtečnou učebnicí meditace a kontemplace a vhodně doplňuje základní metodologické Tomášovo dílo "999 otázek a odpovědí na cestě Poznání". Autor k ní v úvodu poznamenává:

"V Tibetu, když se dívka vdává, upletou jí z vlasů 108 copánků pro štěstí. V této zemi bývá číslo 108 odjakživa považováno za šťastné. Možná je tomu tak i jinde. Proč právě 108? Protože toto číslo v sobě obsahuje 13 devítek. Můžete namítnout: vždyť 108 je 12 x 9, ne 13 x. Ano, jistě, ovšem rozklad čísla 108 na 10 + 8 dává také součet 9. Je jich tedy skutečně třináct. Devítka a třináctka jsou podivuhodná čísla. Devítka je číslo magické, třináctka zas nejšťastnější. Alespoň v Tibetu. Povšimněte si proto zejména cvičení, jejichž pořadová čísla jsou násobkem 9 a jejichž ciferné součty tvoří také 9 (tedy 9, 18, 27, 36, 45 atd.). Zvládnete-li na sto procent jen tyto rady a meditace, jste zaručeně v poznání, v nejvyšší metě lidstva. Poslední rada má č. 108, ale i tato jediná rada sama o sobě, zvládnete-li ji, vás může k poznání přivést. Abyste ji však zvládli, studujte a praktikujte a promeditujte všech 108 rad. Nejvznešenější cíl a ideál lidstva stojí za trochu trpělivosti a vytrvalosti. S pomocí Boží začněte ještě dnes. Dovolíte-li, poradím vám, jak na to. Nejdřív si každou radu pozorně přečtěte a pak se do ní ponořte. Čtěte ji znovu a znovu a realizujte ji. To znamená snažte se ztotožnit se i s tím, co je za slovy, to jest za mysl - jak za tou, která ji vytvořila, tak i za tou, která ji čte. Meditace nejsou chronologicky vývojově srovnány, není to kurs jógy. A protože temperamenty i charaktery lidí se velmi liší, ne každý zvládne každou z nich stejně snadno a rychle. Některé jsou prastaré, doslova prehistorické, jiné novější, ale všechny jsou mnohokrát vyzkoušené a ověřené bohatou praxí. Vlomte se do nich žhavou touhou poznat... a zůstaňte tak. Pak každou praktikujte denně tak dlouho, až se stanete jejím mistrem. Tak pokračujte. Zapisujte si výsledky do příslušných poznámek. Jsou pro vás připraveny na konci knihy. To, co budete číst a studovat, jsou jen slova. Slova nemohou učinit vaši mysl čirou, čistou a prázdnou, mohou však naznačit, jak na to. Ve srovnání s osvícením jsou však jen jako obláček na obloze."

Názvy kapitol:
1. VYCIŤUJ TICHO 2. ŽIJ NAD ČASEM 3. ŽIJ S MÍREM V SRDCI 4. ŽIJ V PRAVDĚ UŽ TEĎ 5. ŽIJ ČISTĚ A BDI 6. NECH TAJNÉ SÍLY NA POKOJI 7. PŘIJÍMEJ VIBRACE DŽÍVANMUKTŮ 8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INTUICÍ 9. UPRAVUJTE CESTY PÁNĚ 10. JAK USNOUT, NEBO NEUSNOUT, KDYŽ TO PRÁVĚ POTŘEBUJEME. NEODKLÁDEJ KRÁTKOU CESTU! 11. PŘESTAŇ BÝT EGOCENTRICKÝ 12. ZÁVISLOST NA PRAVDĚ, NA BOHU, NA JÁ JE NEZBYTNÁ 13. BDĚLOST A SUPERBDĚLOST 14. DÁVEJ VÍC, NEŽ PŘIJÍMÁŠ - KARMAJÓGA 15. NEULPÍVEJ NA BLAŽENOSTI 16. NEMLUV O SAMÁDHI 17. ROZPUŠTĚNÍ EGA ODDANOSTÍ A ODEVZDANOSTÍ 18. PÁN JE STÁLE ZDE 19. NEROZVÍJEJ MYSL 20. CELIBÁT V JÓZE: ANO, NEBO NE? 21. O GURUOVI 22. DEJ PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO 23. POKUS O VRÁCENÍ KLAMNÉ OSOBNOSTI DO JEDNOTY 24. PŘEBÝVEJ BEZE SLOV V PRAVÉM JÁ 25. MNOHOST NENÍ SKUTEČNÁ - JÓGA OSVOBOZUJÍCÍHO ÚSMĚVU 26. PRÁNÁJÁMA 27. PROČIŠŤOVÁNÍ VELKÝCH NÁDÍ SILOU ZVUKŮ 28. KDYŽ JSI BEZ TVARU, JAKO JÁ NEBO BYTÍ, JSI ÁTMAN, JSI-LI V JAKÉMKOLIV TVARU, JSI EGO 29. WU-WEJ 30. HLEDÁŠ-LI PRAVDU, NEZATĚŽUJ SE MNOHA MYŠLENKAMI, NAUČ SE STÁT MIMO MYŠLENKY 31. PRÁCE PRO DRUHÉ 32. ŽÍT V PRAVDĚ I ZA ÚČASTI EGA 33. STŘEDISKA SOUSTŘEDĚNÍ 34. NEZAPOMÍNEJ NA BOHA 35. ZAŽIJEŠ-LI SAMÁDHI, MLČ 36. HVĚZDA DAVIDOVA 37. DOVOL SVÉ MYSLI PRODLÉVAT V KLIDU 38. ŽIJ V TEĎ 39. ZÁZRAK POZORNOSTI 40. MEDITAČNÍ CVIČENÍ VE SNU A V POSMRTNÉM BARDU 41. PROSTE O POMOC A PODĚKUJTE ZA NI 42. KOMUNIKACE A ČINNOST 43. KDYŽ SE TI NEDAŘÍ ŽÁDNÉ DUCHOVNÍ CVIČENÍ, MEDITACE NEBO KONTEMPLACE, DĚLEJ KARMAJÓGU 44. VYCIŤUJ BOŽSKÉ JÁSTVÍ 45. MANTRICKÉ CVIČENÍ HAM-SA NEBO HONG-SOU ČILI JÓGA ZVUKEM 46. MEDITACE O PRAVÉ MEDITACI 47. PODSTATA 48. ZMĚŇ SVŮJ OSUD, CHCEŠ-LI 49. MILUJ SVÉ NEJVNITŘNĚJŠÍ JÁSTVÍ 50. SCHODY DO NEBE 51. ZLOM PEČEŤ ŽÁDOSTÍ 52. ŽIJ V TEĎ: SANJAMA NA ZLOMEK ČASU 53. LÉČENÍ HAROU 54. DOTEKY ABSOLUTNA (ÁTMANA) 55. HLEDÁŠ-LI PRAVDU, ŽIJ PRAVDU 56. VZPOMÍNEJ NA ÁTMANA 57. JÓGA SULABHÁ 58. ŠTĚSTÍ DALEKÉHO VÝHLEDU 59. BUĎ! 60. ODKLÁDÁNÍ OMYLU TĚLESNOSTI 61. ANI NA OKAMŽIK NEZAPOMÍNEJ NA JÁ 62. SANKALPA 63. MLČENÍ VĚDOMÍM POMOCÍ JÓGOVÉHO DECHU 64. SARAHOVO CVIČENÍ O DVOU STROMECH (NEROZVÍJENÍ MYSLI) 65. MEDITACE NA SLUNCE 66. DUCH V TĚLE A TĚLO V DUCHU 67. NEZAPOMEŇ SE VŽDY SOUSTŘEDIT S LÁSKOU 68. HLEDEJ ŠTĚSTÍ JEDINĚ V BRAHMA 69. DOVOL, AŤ ZÁŘÍ DUCHOVNÍ SRDCE 70. HLEDEJ POSLEDNÍHO POZOROVATELE A STAŇ SE JÍM 71. NECH SE UNÁŠET VESMÍRNÝM PROUDEM 72. CVIČENÍ TADA, ODKLONY A VYRUŠOVÁNÍ 73. VŠE, CO EXISTUJE, JE BOŽSKÉ 74. NEPLEŤ SI JÁ S BLAŽENOSTÍ 75. OPRAVDOVOST 76. VZDEJ SE VŠEHO 77. SPALUJ VÁSANY, ZÁVISLOSTI 78. VYCIŤOVÁNÍM SI UVĚDOM TICHÉ PŮSOBENÍ JÁSTVÍ A SVĚŘ SE JEHO PÉČI 79. VIDLIČNATÉ ROZDĚLENÍ POZORNOSTI 80. VE SKUTEČNOSTI NENÍ ŽÁDNÉ NE-JÁ 81. PRAVDA SE NEDOSAHUJE 82. CHCEŠ-LI ŽÍT V ZEVNÍM MÍRU, PRACUJ NA VNITŘNÍM 83. DUCHOVNÍ UČITEL A JEHO VLIV 84. MILUJ BOHA V ÁTMANU 85. NELPI NA NIČEM A ODLOŽ STRACH 86. POUŽÍVÁNÍ INTUICE 87. STÁLE V SOBĚ VYCIŤUJ OŽIVUJÍCÍ JISKŘENÍ ÁTMANA 88. CVIČENÍ ÁTMAVIČÁRY 89. MÁŠ TO TRVALE, A NEVÍŠ O TOM 90. UTKVI NA STÁLOSTI A NEPOHNUTELNOSTI 91. VELMI STRUČNĚ O ASPARŠAJÓZE 92. ASPARŠAJÓGOVÉ SUBJEKTIVNÍ CVIČENÍ NA BEZČASÉ JÁ 93. BYTÍ VE SPÁNKU SE SNY 94. BYTÍ VE SPÁNKU BEZE SNŮ 95. ANALYZUJTE POCIT EGA A UPNĚTE SE NA JEHO SKUTEČNOU SLOŽKU 96. ÁTMAN JE STÁLE PŘÍTOMEN 97. EGO SNÍ I ZA BDĚNÍ 98. EXISTUJE PRAVDA JEDINÉ SKUTEČNOSTI 99. KLID JE TVOJE PODSTATA 100. NEZOUFEJ NAD NEZDARY, JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ K NÁPRAVĚ CHARAKTERU - POZOR NA PŘEMÍRU NAUK 101. NESKUTEČNOST SVĚTA 102. OCHRANNÉ CVIČENÍ - TZV. VAJÍČKO 103. VODA A VLNY, NE VODA A RYBY 104. DVA PROUDY CIVILIZACE 105. DISKRIMINACE - VNITŘNÍ ROZLIŠOVÁNÍ 106. STÍNY JÓGY A MYSTIKY 107. ŽIJ TAK, JAKO BYS JIŽ USKUTEČNIL PRAVDU - ODDANĚ A ODEVZDANĚ 108. MAHARŠIHO POSTUPNÉ POZNÁVÁNÍ NEJVYŠŠÍHO


Ukázka z knihy:
 

Žij s mírem v srdci
"Společnost bude vždy taková, jací jsou lidé, kteří ji tvoří. Nejlepší lidé jsou lidé bez ega. To jsou ti, kteří žijí v pravdě, v sebepoznání. Takoví vyzařují mír již svojí existencí. Jsi-li však sám neklidný a mocného ega, jak můžeš doufat, že budeš někdy vyzařovat mír? A bez míru v srdcích lidí, tj. bez poznání sama sebe, co se stane s jejich společností? Proto žij vědomě s mírem v srdci i teď, jako kdybys už byl v poznání. Jak? Stále a stále si tam ten mír připomínej! Žij trvale s myšlenkou na Já ve svém duchovním srdci. Nic jiného si v srdci nevytvářej kromě otázky: Jak mohu pomoci? Abys to vůbec dokázal, řiď se těmito základními pravidly: 1) Žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo Já! Jinak není možno dosáhnout osvobození. 2) Pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní! Pak bude vše dokonalé. 3) Uvědom si, že myšlenky ani city nejsou tvým pravým Já. Jak přijdou, zase odcházejí. Tvé pravé Já vytrvává, neboť je věčné. 4) Nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek smutkem, ale vše bude čiré a prosté. 5) Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné. 6) Za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení! Nech zmizet své názory, a zmizí i problémy. Vyzkoušej to! 7) Žij v TEĎ! 8) Postav se naprosto indiferentně ke "chci" i "nechci"! Pak zmizí každý klam a většinou i bolest. 9) Pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině prázdno! Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty jako všechny myšlenky. Ty se ztotožňuj s átmanem, jenž není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to trochu odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost! Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává Já, nebo aspoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana. Na mír v srdci. Na to, co je za myšlenkami, za egem. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce.

Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Je to prudký revoluční obrat v jóginově cestě. Není to egoistické snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok. Je to ztotožnění se s vlastní identitou, udržení se v ní až do osvobození." Vázaná v plátně, přebal, ražba. Formát A5, 282 str. Edice VHLED.

ISBN 978-80-85862-77-5

 


 


vyprodáno

Vaše IP adresa je: 34.239.158.223
Copyright © 2024 Nakladatelství a knihkupectví AVATAR. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver